Ketenmanagement in de Zorg

Dit artikel geeft achtergronden bij de opdracht die Ruysdael bij Tinz heeft uitgevoerd. Om een daadkrachtige aanpak mogelijk te maken, hebben de zorgaanbieders, provinciale en gemeentelijke overheden en een zorgverzekeraar in Friesland zich verenigd in een keten -Het Netwerk Dementie Friesland- met de naam Tinz. Ruysdael is als Projectregisseur Ketenzorg Dementie intensief betrokken bij het opzetten en begeleiden van deze keten om de beoogde effecten te realiseren.

Daadkracht voor dementie!

Wat doen we als we geconfronteerd worden met een dreigende epidemie? Dan nemen we maatregelen op grote schaal. Sluipende chronische ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, dreigen de komende jaren epidemische vormen aan te nemen, met grote omvang en impact voor patiënt en omgeving.

Tinzen is Fries voor ‘gedachten’. 22 Zorgaanbieders uit de sectoren Thuiszorg, Verpleging&Verzorging, GGZ en Ziekenhuizen, gesteund door een aantal huisartsen, De Friesland Zorgverzekeraar, het Zorgkantoor Friesland, GGD, Welzijnsinstellingen, Provinciale en Gemeentelijke overheden en Alzheimer Nederland “bundelen hun gedachten”. Zij steken hun gezamenlijke energie en denkkracht in dit project. Met als basis een projectstructuur, zijn in 2008 al deze partijen in Friesland gestart om handen en voeten te geven aan het Landelijk Dementie Programma. Door het oprichten van een stuurgroep en projectorganisatie Ketenzorg Dementie is er een begin gemaakt met het gezamenlijk benaderen van de dementieproblematiek als keten.

Door de projectregisseur is eerst gewerkt aan het opstellen van een Regionaal Actieplan, waarin de gezamenlijke doelen van de deelnemende instanties uiteen zijn gezet. Na goedkeuring van dit plan door de stuurgroep van de keten zijn een aantal deelprojecten uitgezet en gerealiseerd. Eén van de meest in het oog springende resultaten is de introductie van casemanagement voor dementiepatiënten in de hele provincie Friesland. Daarnaast is een deelproject in de vroegsignalering van dementie gerealiseerd, waarin de huisartsen een grote rol spelen. Er worden stappen gezet om deze wijze van vroegsignalering breed uit te rollen in de gehele provincie en hierbij tevens de gemeenten (WMO-loket) en welzijnsinstellingen te betrekken.

Naast het realiseren van gestelde doelen uit het actieplan, geeft het Netwerk Dementie Friesland ook meer kenbaarheid aan Tinz in allerlei gremia: Door Eileen van Ligten (Ruysdael) , die sinds het eerste uur als projectregisseur betrokken is door de stuurgroep, wordt veel energie gestoken in het verder uitbreiden van het netwerk met huisartsen, Gemeenten en welzijnsinstellingen. Naast regelmatige bezoeken om het netwerk te laten groeien, geeft ze ook onder andere presentaties bij de Alzheimercafés die regelmatig in de provincie worden gehouden. “Zo bereik je ook de directe doelgroep en dit versterkt het gewenste effect: Cliënten en casemanagers die elkaar goed kunnen vinden!” geeft Eileen aan. Deze manier van samenwerking binnen de zorg, met zeer diverse belanghebbenden, laat zien dat ook binnen de zorg vernieuwing en ketenvorming over bestaande structuren heen mogelijk is, door innovatief te denken.

Dat de aanpak van het naast elkaar realiseren van doelen en netwerkverbreding zijn vruchten afwerpt, werd duidelijk op het Provinciaal Symposium Ketenzorg Dementie dat begin dit jaar werd gehouden: In het Stenden University Hotel in Leeuwarden hadden zich meer dan 100 deelnemers verzameld voor een zeer gevulde middag met een groot aantal invalshoeken en ruimte voor discussie over de ketenzorg dementie. Het komende jaar staat met name ook in het teken van het ontwikkelen van een structureel financieringsmodel en het ontwikkelen van een reguliere regie-organisatie om de vruchten van de goed lopende samenwerking in de keten te kunnen borgen voor de toekomst. De projectstructuur en financiering op subsidiebasis eindigt eind 2011! Daarom is het nodig zowel een verrekeningsstructuur, als een administratief afwikkelingsproces (inclusief ICT-ondersteuning) op te zetten die de ketengedachte recht doet en praktisch haalbaar houdt. Op deze manier lukt het in de provincie Friesland om, met vereende denkkracht en daadkracht op een zorgzame manier de ‘stille epidemie’ die Dementie heet, het hoofd bieden vanuit het belang van de cliënt.

Dementie in Friesland

Het huidige aantal dementiepatiënten in de provincie Friesland bedraagt 9.500 mensen. Dementie vereist een intensieve zorg door de partner, kinderen, familie, omgeving en zorginstanties. Geschat wordt dat gemiddeld 4 personen betrokken zijn bij elke patiënt met Dementie. Het aantal dementiepatiënten zal de komende jaren toenemen tot een verwacht aantal van ruim 15.000 in 2030. Het aantal zorgverlenende instanties dat bij elke dementerende betrokken is, neemt toe naarmate de ziekte ernstiger vormen aanneemt. De coördinatie van deze zorg is daarom van groot belang voor patiënten en mantelzorgers.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2