Portfoliomanagement en Agile

Portfoliomanagement richt zich op het kiezen en uitvoeren van veranderinitiatieven om businessdoelstellingen te bereiken. Agile richt zich op het creëren van business waarde en houdt hierin maximaal rekening met veranderingen. In onze visie kan dit elkaar versterken. Voorwaarde is wel een afstemming op de volgende onderwerpen:

  • Strategie realisatie
  • Governance
  • Portfolio

 

Strategie realisatie

Voor strategie realisatie betekent de afstemming tussen portfoliomanagement en Agile dat doelstellingen en investeringsvragen centraal worden vastgesteld en dat de invulling hiervan zoveel mogelijk decentraal belegd wordt. Dit onafhankelijk van de werkvorm waarin een veranderinitiatief tot uitvoering komt (project of agile team). Van belang is dan wel dat de hoofdmoten aan werk (projectvoorstellen / veranderinitiatieven / epics) gelijkwaardige besluitvorming krijgen. Oftewel laat de portfolio board beslissen over de investering in al deze zaken op basis van bijdrage aan doelen en het behalen van business benefits. In onze visie wordt worden portfoliomanagement en agile hierdoor qua essentie niet veranderd. In de dagelijkse praktijk echter kan dit voor beslissers een mindshift vergen van het denken in resultaten naar het denken in benefits. De controle over de resultaten zelf wordt voor agile trajecten namelijk gedelegeerd verantwoording vindt plaats op basis van gerealiseerde business waarde.

 

Governance

Om agile en portfoliomanagement elkaar te laten versterken dient ook de governance in lijn te komen. In onze aanpak kan dit door de epic owner gelijk te stellen aan een opdrachtgever of sponsor van een project. De epic owner dient er dan zorg voor te dragen dat de met een epic te bereiken doelstellingen en de te behalen benefits helder zijn en ondersteund worden door de product owner zodat deze de juiste prioriteiten stelt tijdens de realisatie. Een belangrijk onderdeel hierin is de zogenaamde Clear Line of Sight, waarbij van ieder initiatief in het portfolio een direct verband kan worden gelegd naar een strategisch doel of benefit. In complexere omgevingen kan de lijn van de epic owner naar de product owner via een productmanager verlopen, die opdrachten uitzet bij meerdere teams. Essentieel hierbij is een gemeenschappelijke mindset gebaseerd op het creëren van de juiste business waarde en conform het Agile Manifesto.

 

Portfolio

Voor het uitvoeren van het portfolio zullen afhankelijkheden door de portfolioboard minder zichtbaar worden bij agile trajecten. De invulling van de te behalen resultaten zijn immers grotendeels gedelegeerd. Belangrijk is dan wel dat afhankelijkheden tussen agile teams onderling worden afgestemd. In onze aanpak kan dit door het regelmatig organiseren van Product Increment Planning sessies met hierin vertegenwoordiging van alle agile teams. Voor product owners en scrum masters vergt dit een focus op realisatie van strategie om hierin de juiste afwegingen te kunnen maken.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.

1

Comments

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2