Product Increment Workshop

Binnen jouw organisatie werken meerdere Agile teams. De afhankelijkheden tussen deze teams zijn groot en het komt regelmatig voor dat het totaal van gerealiseerde producten niet het gewenste resultaat oplevert. De oplossing is een Product Increment workshop waarbij op voorhand de voorwaarden worden gecreëerd om over de teams heen een plan voor een aantal sprints te maken en de voortgang te bewaken. De planperiode beslaat afhankelijk van de situatie 3-5 maanden.

De workshop bestaat uit een vijftal logische stappen waarbij het gewenste eindproduct wordt opgeknipt, verspreid en weer geïntegreerd. Aan het einde van de workshop is duidelijk hoe na iedere sprint het eindproduct incrementeel groeit. De verbindende factoren cq kritische succesfactoren zijn het denken in business waarde en de menselijke succesfactoren. Immers het blijft mensenwerk.

Product Increment workshop

Het grote plaatje

De belangrijkste succesfactoren voor deze workshop zijn het hebben van een gedeelde visie en weten wat de bijdrage van een ieder is aan deze visie. De workshop begint dan ook met het schetsen van de gewenste situatie aan het einde van de planperiode, welke producten daarvoor nodig zijn, welke business waarde deze representeren en waar de belangen van de organisatie als geheel liggen. Aan het einde van deze stap weet ieder team wat het eindresultaat in termen van business waarde oplevert voor de organisatie en welke bijdrage zij daar aan kunnen leveren.

Pull to Team

Overeenkomstig het Agile gedachtegoed verzamelen alle teams van de overal product backlog die zaken die zij moeten, kunnen en willen realiseren. Zij bouwen hun eigen teamplan voor de komende sprints, verdelen de op te leveren resultaten over de sprints, inventariseren de afhankelijkheden en risico’s. Het resultaat is een aantal teamplannen voor de komende sprints.

Integreren

De teams presenteren hun plan aan elkaar en de optelsom wordt gemaakt. Er wordt gecontroleerd of met de resultaten van alle teams een volledig resultaat wordt opgeleverd. Eventuele witte vlekken worden opgevuld en in de teamplannen verwerkt. Het resultaat is de zekerheid dat het volledige gewenste resultaat wordt behaald.

Risico’s en afhankelijkheden

In deze stap wordt de kans dat het maximale resultaat wordt behaald geoptimaliseerd. Afhankelijkheden tussen de teams worden in kaart gebracht en de overall risico’s worden geïdentificeerd. De afhankelijkheden en risico’s kunnen gevolgen hebben voor het tijdelement van de  teamplannen. Praktisch gezien worden hoog risico producten naar voren gehaald in de planning.

Consolideren en vertrouwen

Als laatste stap wordt de backlog geconsolideerd en gepresenteerd aan de gehele groep. De backlog geeft op hoofdlijnen de te realiseren producten, verdeling over de teams, afhankelijkheden en risico’s weer en vormt de basis voor afstemming tussen de teams gedurende de uitvoering van de sprints. Als laatste wordt bij alle deelnemers gepolst in hoeverre er vertrouwen is in de gepresenteerde planning.

Het resultaat

Na de workshop weet iedereen welke business waarde de komende periode gerealiseerd gaat worden en wat zijn bijdrage daaraan is. Er is er een goede verdeling gemaakt tussen de teams en er ligt een baseline waarop de afhankelijkheden en risico’s over de teams heen beheerst kan worden. Gedurende de sprint reviews kan de voortgang ten opzichte van het plan worden gemeten en kunnen eventueel bijstellingen worden gedaan.

1

Comments

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2