Portfoliomanagement event 2019

Het vakgebied van portfoliomanagement ontwikkelt zich razendsnel. Het thema van 2018 “closing the gaps” markeerde een keerpunt. Het ontluikende besef dat portfoliomanagement niet gaat om in control zijn maar om het bereiken van effecten cq. de organisatiestrategie vormt een nieuwe kans. Daarom is het thema van dit jaar:

Changing the game

Op dinsdag 29 januari 2019 organiseerden we de derde editie van het Ruysdael portfoliomanagement event. Aan het event hebben ruim 100 professionals deelgenomen die binnen 60 organisaties verantwoordelijk zijn voor portfoliomanagement. Zij hebben in 12 sessies kennis en ervaringen op dit vakgebied uitgewisseld. Ook in de pauzes en de netwerkborrel zijn er vele nieuwe contacten gelegd.

Op het event is traditiegetrouw het portfoliomanagement rapport 2019 gepresenteerd, met als thema ‘Changing the game’.

portfoliomanagement rapport

Het programma

Programma (in ontwikkeling)

13.00 uur    Inloop

13.30 uur    Welkom

13.35 uur    Changing the game

14.00 uur    Break out sessies  (1e ronde)

15.00 uur    VGZ: Portfoliomanagement door de jaren heen

16.00 uur    Break out sessies  (2e ronde)

16.45 uur    Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel

Break out sessies

  • Het benefit model
  • Praktijkcase Vitens
  • Portfoliomanagement in de keten
  • Kennisdeling (Hoger) onderwijs
  • Samenwerking en sturing in ketens en transities
  • Need for speed oftewel PFM Hybrid
  • Masterclass ‘Closing te human gap’
  • Resource en afhankelijkhedenmanagement

 

 

 

 

Keynotes

Changing the game
Het vakgebied van portfoliomanagement ontwikkelt zich razendsnel. Het thema van 2018 “closing the gaps” markeerde een keerpunt. Het ontluikende besef dat portfoliomanagement niet gaat om in control zijn maar om het bereiken van effecten cq. de organisatiestrategie vormt een nieuwe kans. Op basis van de historie, huidige ontwikkelingen en de benchmark schetsen we drie ontwikkelingslijnen die van invloed zijn op portfoliomanagement en welke kansen dit biedt voor de portfoliomanager. De eindconclusie: portfoliomanagement verdwijnt als apart aandachtsgebied en wordt integraal onderdeel van het reguliere managementproces.

Inleiders: Maarten Michels en John Langelaar

VGZ: portfoliomanagement door de jaren heen
Zonder het al die tijd zo te benoemen, is VGZ al vele jaren bezig met portfoliomanagement of voorlopers daarvan. De heartbeat was begin deze eeuw al geïntroduceerd, Multi Projectmanagement dateert van enige jaren later en het Programmabureau dat ontstond na de fusie met Univé Verzekeringen was de invulling van wat wij nu portfoliomanagement noemen.
Vanuit het besef hiermee een gestructureerd begin gemaakt te hebben met het verbinden van strategie en interventies (lees: projecten, programma’s, etc.) heeft VGZ de vertaalslag gemaakt richting implementatie van portfoliomanagement.
In deze sessie blikt Marcel Kracht terug op de eerste stappen in de richting van portfoliomanagement, neemt hij ons mee in de ontwikkelingen die volgden en geeft hij ons inzicht in de laatste ontwikkelingen rondom benefit en effect management.
Wat daarbij de invloed is geweest van ontwikkelingen als Agile, anders gezegd, hoe hierin nieuwe interventie methoden hun weg hebben gevonden, licht Marcel eveneens toe.
Inleider: Marcel Kracht

De break out sessies

Portfoliomanagement in de keten
Ruim een jaar heeft de Belastingdienst een nieuwe topstructuur waarbinnen beleid-, lijndirecties, shared service centra en ketens hun rol hebben te vervullen. Één van de ketens is de keten Omzetbelasting. Wiard Ruisdonk geeft ons een inkijk hoe portfoliomanagement vanuit de keten Omzetbelasting zich ontwikkelt rekening houdend met de vraagstukken en dilemma’s waar de keten OB voorstaat. De workshop is verkennend en interactief. Verschillende perspectieven komen aanbod.


Inleider
: Wiard Ruisdonk

Het benefit model
Benefits realiseren blijft één van de lastigste opgaven voor een organisatie. Met het benefit model krijgt u maximaal grip op dit proces en dringt het benefit denken door tot in de haarvaten van de organisatie. Bewezen methoden en technieken worden gecombineerd met de menselijke succesfactoren en creëren een cultuur van transparantie, leren, denken in effecten en verbinding. Dit model is toepasbaar in zowel Agile omgevingen als in traditionele of hybride portfolio’s.

Inleider
: Anton Baas en Maarten Michels
Need for Speed oftewel PFM Hybrid
Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit dwingt organisaties om continu in te spelen op veranderingen. Agile werken is daarbij binnen steeds meer organisaties de standaard aan het worden, waarbij de rol van de portfolioboard en portfoliomanager lijkt te schuiven van sturend naar faciliterend en verbindend.

In deze sessie gaat Paul Beelen in op een hybride model van portfoliomanagement. Hybride in de zin van om kunnen gaan met zowel de klassieke waterval als de werkwijzen en principes van Agile. Vanuit de praktijk geeft hij voorbeelden en geeft hij inhoud aan de leidraad gekenmerkt door think big, start small & scale fast.

Inleider: Paul Beelen

Kick off kennisdeling (hoger) onderwijs: Leren met en van elkaar
Portfoliomanagers binnen onderwijsinstellingen worstelen vaak met veel en dezelfde vragen. Onderwijs is een sector met een eigen dynamiek met kalenderjaren en onderwijsjaren. Binnen projectmanagement heb je je tot beiden te verhouden. Bovendien is het uitvoeren van projecten binnen onderwijs zeker geen core business. Collega’s van verschillende onderwijsinstellingen zoeken elkaar daarom op om kennis te delen, want er is veel te leren van elkaar. Zo ontstond het initiatief om dit te verbreden en themasessies te organiseren rondom project- en projectportfolio-management. Tijdens het portfoliomanagement event 2019 geven we hiervoor een kick off. In deze sessie willen we met belangstellenden nadenken over de concrete invulling van dit initiatief. Als je belangstelling hebt sluit hier dan gerust bij aan!

Inleiders: Marike van der Leij en Monique van Gestel

Praktijkcase Vitens: prestatie centraal
Drinkwaterbedrijf Vitens staat voor de uitdaging om de komende jaren een toenemend aantal projecten uit te voeren. Dit zowel in de productie- als distributiecapaciteit en zowel in onderhoud als in nieuwbouw. Daardoor ontstaat een grote druk op de beschikbare middelen en een noodzaak om scherp te prioriteren. Bovendien is de wens om projecten sterker te kunnen relateren aan de door de assets te leveren prestaties. Door de prestatie centraal te stellen wordt van hoog tot laag in de organisatie een eenduidige basis gelegd voor besluitvorming over, en uitvoering van het portfolio. Dit leidt tot een andere manier van samenstellen en besturen van het portfolio. Waar eerst het sturen op geld en resultaten leidend was, gaat het nu om keuzes op basis van te realiseren prestaties. Parallel wordt de informatiebase op orde gebracht, waardoor eenduidige informatie ontstaat om het portfolio efficiënt en effectief uit te voeren.

Inleider: Anton Rottier

Masterclass ‘closing the human gap’
Portfoilomanagers, PMO en portfolioboard worstelen met gezamenlijke wendbaarheid. Uit een succesfactor-analyse van deze groep blijkt dat er te weinig samen geleerd, een samenhangend begrip van het portfolio ontbreekt en er onvoldoende een gedeeld beeld over strategie en besliscriteria is. In deze break out verken je deze succesfactoren. Door aan deze basiscondities voor samenwerking te werken bouw je bruggen tussen mensen, disciplines, teams en managementlagen. Een betere verbinding leidt tot een flow van werkzaamheden en informatie.  Het effect is snellere aanpassing aan wijzigende omstandigheden. In deze break out  presenteren we de analyse. Je krijgt inzicht in portfoliomanagement bij andere organisaties en je loopt weg met duidelijke praktische interventies voor verbetering.

Inleider: Peter Linssen

Samenwerking en sturing in ketens en maatschappelijke transities
Denk mee over innovatieve vormen van samenwerking en sturing voor collectieve vraagstukken in en tussen ketens en sectoren. Hoe kun je uberhaupt een transitie sturen? Hoe werkt dat als iedereen stuurt, maar geen enkele partij bepaalt. In deze workshop presenteren we een model voor integrale en collectieve sturing en spelen we een serious game om de toepassing te toetsen.

Inleider: Rien van Leeuwen

Resource en afhankelijkheden management
Resources en afhankelijkhedenmanagement vormen voor veel organisaties een grote uitdaging. In deze workshop gaan we in op de bewezen Ruysdael aanpak van deze onderwerpen. Besproken worden de uitgangspunten, de stappen die we zetten als het te behalen effect. In een interactieve sessie krijgen de deelnemers vervolgens de mogelijkheid om best practises met elkaar te delen.

Inleider: Eric Lacquet en Ron Bouwman

De inleiders

Marcel Kracht

Informatie / Portfoliomanager (IPM) bij VGZ

Marcel is sinds 2016 werkzaam als IPM bij coöperatie VGZ en heeft een brede achtergrond op het gebied van informatie management. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van de huidige IV organisatie van VGZ.

Anton Rottier

Teammanager Portfoliomanagement bij Vitens

Anton is na zijn studie aan de Wageningen Universiteit gestart bij drinkwaterbedrijf Vitens als trainee. Na diverse functies binnen de ICT-afdeling is hij nu teammanager Portfoliomanagement binnen de afdeling Asset Management. Met 14 medewerkers is hij verantwoordelijk voor het investerings- en projectenportfolio met een omvang van zo’n €120 miljoen. Zijn team is in ontwikkeling om aan de veranderende behoefte van de organisatie tegemoet te komen.

Marike van der Leij

Portoliomanager bij de Haagse Hogeschool

Sinds twee jaar ben ik portfoliomanager bij de dienst Facilitaire Zaken en IT bij de Haagse Hogeschool. Een uitdagend vakgebied wat mogelijkheden biedt om te zorgen dat binnen de Haagse Hogeschool ook vernieuwingen echt gerealiseerd worden door gezamenlijke keuzes te maken wat ‘de goede dingen’ zijn om met elkaar te doen! Als portfoliomanager bij de Haagse Hogeschool ben ik verantwoordelijk voor het prioriteren en monitoren van de projecten voor zowel IT als huisvesting. Tevens werk ik aan een verdere professionalisering van portfoliomanagement door het verbreden van de governance van de portfolio’s binnen de hogeschool, het uitbreiden van het aantal portfolio’s en worden vraagstukken als de sourcing- en benefitmanagement opgepakt. Daarnaast werk ik nauw samen om het projectmanagement op een hoger niveau te krijgen.

Monique van Gestel

Projectportfoliomanager bij Avans Hogeschool

Monique  heeft een achtergrond in de bedrijfseconomie, projectmanagement, strategisch management en veranderkunde. De afgelopen jaren heeft zij zich bij Avans Hogeschool ingezet voor het professionaliseren van projectmanagement en het ontwikkelen van projectportfolio management. Dit onder het motto: zo complex als nodig, maar zo simpel als mogelijk is.

Paul Beelen

Global Project Portfolio Management – Consumer Dairy bij Friesland Campina

Paul heeft al een lange carrière achter de rug op het gebied van portfoliomanagement. Vanuit diverse  consultancy bureaus maar ook vast in dienst bij o.a. Tata Steel en Liberty Global heeft hij het vakgebied in de praktijk verder vorm gegeven.

Naast het ontwikkelen van onder meer bovengenoemd hybride model, heeft hij samen met anderen de Beroepsvereniging Project Portfoliomanagers (BVPPM) opgericht. Aangesloten op dit moment zijn zo’n 150 organisaties uit alle sectoren en van groot tot klein. Voorbeelden hiervan zijn Heineken, AHOLD, PON, Tata steel, ABN, diverse Rijks – & Lokale overheden, universiteiten, etc.

Paul bekleedt nu de rol van voorzitter binnen de BVPPM.

 

Wiard Ruisdonk

(Verander)manager bij de Belastingdienst

Wiard heeft binnen de rijksoverheid een rijke ervaring opgedaan als programmamanager, adviseur en (verander)manager. Het nadenken over en uitwerken van een zoemende keten met ketenpartners die eigentijdse dienstverlening aanbiedt aan de btw ondernemer binnen de opgave waar de rijksoverheid voorstaat, vind hij een mooie klus.  Hierbij is een gedragen portfoliomanagement aanpak randvoorwaardelijk om stappen vooruit te zetten.

Maarten Michels

Consultant bij Ruysdael

Maarten heeft vele jaren ervaring in het inrichten en uitvoeren van portfoliomanagement binnen zowel profit als non-profit organisaties. Hij is één van de ontwikkelaars van de portfolioscan en bijbehorende rapportage. Hij is eindverantwoordelijk voor het onderzoek 2017 en de daaruit voortvloeiende resultaten.

John Langelaar

Consultant bij Ruysdael

John is een ervaren manager die alle kanten van de onderwerpen project- en portfoliomanagement in de praktijk heeft meegemaakt. Hij is nauw betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het portfoliomanagement onderzoek en eindverantwoordelijk voor de organisatie van het portfoliomanagement event.

Rien van Leeuwen

Innovatiebegeleider

Rien is inspirator en facilitator voor samenwerkingsverbanden binnen en tussen organisaties. Hij kent alle ins en outs van teams en samenwerking. Hij werkt altijd met collectieve vraagstukken en zet zich de laatste jaren in voor maatschappelijke transities op het vlak van klimaat, energie en circulaire economie.