Succesfactoren voor benefitmanagement

Benefits realiseren wordt beïnvloed door vele factoren. Als Ruysdael hebben we op basis van het benefitmanagement framework 7 succesfactoren geïdentificeerd die een positieve invloed hebben op het al dan niet realiseren van benefits. 

Je kunt de succesfactoren zien als een verzameling van krachten in het speelveld van een team, project of samenwerkingsverband. Afhankelijk van de situatie zal een bepaalde combinatie van succesfactoren de beste basis zijn om benefits te realiseren. Elke succesfactor werkt vanuit een bepaald principe en bestaat uit vijf succesmarkers, die de succesfactor bespreekbaar en beïnvloedbaar maken.

 

Van strategie naar uitvoering

In hoeverre zijn de strategische doelen doorvertaald naar alle veranderinitiatieven en bekend bij alle betrokkenen?

Principe: als voor alle betrokkenen de verbinding tussen hun werkzaamheden en de strategie helder is, wordt de kans vergroot dat de juiste benefits worden opgeleverd.

Van uitvoering naar strategie

Dit onderwerp gaat over de mate waarin alle initiatieven als geheel de strategische doelen realiseren

Principe: de optelsom van alle benefits bepaalt of je al dan niet je strategische doelen gaat realiseren

Monitoring en KPI’s

In hoeverre zijn benefits meetbaar en wordt de voortgang van de benefitrealisatie bewaakt.

Principe: het continu inzichtelijk hebben van je benefits geeft de mogelijkheid om bij te sturen wanneer dat noodzakelijk is.

Governance

Is er een adequate governance om benefits te managen?

Principe: duidelijke rollen en verantwoordelijkheden maximaliseren de urgentie om actief op benefits te sturen.

Effect boven resultaat

In hoeverre wordt er gestuurd op effecten van veranderinitiatieven en dus benefits, in plaats van het resultaat van een veranderinitiatief?

Principe: door te sturen op effecten neem je besluiten met de (strategische) doelen voor ogen in plaats van alleen tijd, geld, kwaliteit en scope.

Samen leren

Veranderinitiatieven verlopen nagenoeg nooit volgens plan. In hoeverre zijn we ons daarvan bewust en sturen we bij met als doel de benefits te maximaliseren.

Principe: reageren op veranderende omstandigheden is essentieel om de benefits te maximaliseren.

Veiligheid

Kunnen we open en onbevreesd delta’s in benefits bespreken, zonder angst voor repercussies?

Principe: de gerealiseerde benefits wijken nagenoeg altijd af van de initieel beoogde benefits.