Search

Succesfactor: Authentiek handelen

Succesfactor: Authentiek handelen

Wanneer je de verbinding kunt leggen tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen, dan ontstaan inspiratie en meerwaarde. Dit is authentiek handelen.

Principe: Doe wat zin heeft.

‘We zoeken een balans tussen individuele en collectieve keuzes door een focus op het grotere geheel.’

Succesmarkers: ‘Mijn bijdrage’, ‘Kiezen vanuit geheel’, ‘Balans waarden’, ‘Prioriteiten stellen’, en ‘Interactie verbeteren’.

Mijn bijdrage

‘Wij zijn ons goed bewust hoe ons eigen werk bijdraagt aan het uiteindelijke resultaat.’
 
Teamleden zijn zich in het algemeen goed bewust hoe hun werk bijdraagt aan het team of de omgeving. Dit in combinatie met het feit dat het eindresultaat motiveert is misschien wel de belangrijkste individuele drijfveer van teamleden. Het gaat om drie centrale vragen. Wie is mijn klant, wat is het eindresultaat en: hoe draagt mijn werk daaraan bij? (Bron: Onderzoek Verschil Maken als Verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Het begrip ‘mijn bijdrage’ is voor iedereen persoonlijk en heeft in de kern te maken met onze ‘missie’ (datgene wat we willen betekenen voor anderen) in het werk. Om het concreet te maken is een reflectie de eerste stap:

 • Maak een lijstje met 3 tot 7 opgeleverde (deel-)resultaten in de afgelopen week..
 • Bepaal voor elk onderdeel hoe anderen (team of omgeving) het praktisch gaan (her-) gebruiken.
 • Wat heeft de meeste waarde?
 • Wat heeft de minste waarde?
 • Wat ga ik met de antwoorden doen?
Samen verbeteren

Zorg dat je samen een goed beeld hebt van de klant en het eindresultaat.

Evalueer de team output vna de afgelopen twee weken:

 • wat hebben we gedaan?
 • wat was het effect voor anderen?
 • hoe belangrijk vinden zij dat effect?
 • in hoeverre verhoogt het de waarde van hun werk?
Andere interventies
 • Maak een doel-effect diagram.
 • Stel vaker de ‘waartoe’-vraag.
 • Lees samen een business case (projecten) of user story (agile) en vraag je af in hoeverre het team nuttig en zinvol bezig is.
 • Boek: Authentieke inspiratie

Kiezen vanuit geheel

‘Wij nemen het grotere plaatje nadrukkelijk mee in onze keuzes en besluiten.’

In algemeen heerst het beeld dat teams het grotere plaatje nadrukkelijk meenemen in de keuzes. Een belangrijk gegeven, want hierdoor neemt de kans toe dat een team een resultaat neerzet dat goed integreert met de omgeving en daardoor ook bestendiger is. Een paar nuances: een kwart van de teamleden heeft inhoudelijk moeite met de koppeling tussen het grotere plaatje en de eigen taak en met de praktische vertaling van informatie uit bijeenkomsten. (Bron: Onderzoek Verschil Maken als Verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Sta eens stil bij de dagelijkse keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld over wat je wel of niet gaat doen de komende uren. Of wat de ‘scope’ is van jouw werk en verantwoordelijkheid. In hoeverre is dat bepaald door anderen of door de criteria van anderen? Is dat ook jouw persoonlijke keuze?

Kiezen vanuit het grotere geheel is niet hetzelfde als jezelf ‘overgeven’. Het is juist het tegenovergestelde: vanuit een persoonlijke visie anderen centraal stellen.

 

Samen verbeteren

Kiezen vanuit het grotere geheel (business ecosysteem) begint met echte aandacht voor de mensen, systemen, informatie en activiteiten uit de omgeving van jouw team of project.

Vervolgens gaat het erom de collectieve context te vinden: wat is het waar wij samen de schouders onder zetten?

Tenslotte is het centrale punt: wat is de mix van criteria waar wij samen voor gaan? Deze criteria hebben te maken met de effecten, doelen, resultaten of stappen die wij samen belangrijk vinden.

Andere interventies
 • Agile: Story mapping.
 • Portfoliomanagement: Multi-criteria analyse.
 • Projecten: Benefit analyse.

Balans waarden

‘Wij houden een goede balans tussen de persoonlijke en collectieve waarden.’

Veel teamleden hebben het gevoel onnodig op elkaar te wachten en niet in een natuurlijke flow te werken. Dit vermindert zowel de taakcohesie (samenhang van alle activiteiten) als de sociale cohesie (het gevoel samen ergens aan te werken). De oorzaak is in veel gevallen een gebrekkige collectieve context, gebrekkige communicatie of beperkt authentiek handelen. (Bron: Onderzoek Verschil Maken als Verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Ons waarden systeem is voor velen een vaag of soft iets. In essentie is het niets anders dan weten en voelen wat je in het algemeen belangrijk vindt in een bepaalde context. Zoals bijvoorbeeld ‘verbinding’ of ‘resultaat’.

Als er geen balans is tussen jouw persoonlijke waarden en die van het team, dan kunt je het misschien niet gelijk onder woorden brengen, maar je voelt het in de energie of motivatie die je kunt opbrengen voor de gezamenlijke resultaten.

Jezelf verbeteren begint dus met het verhogen van je ‘gevoeligheid’.  Zit iets je niet lekker, stel dan de vraag: wat vind ik belangrijk (in het algemeen) en wat stelt het team nu centraal?

Samen verbeteren

De waarden van een team of groep zijn vaak moeilijk te omschrijven, maar eenvoudig te herkennen aan de manier hoe een team omgaat met moeilijke situaties. Staat dan bijvoorbeeld de mens centraal of het resultaat?  Gaat het meer om het individu of om de groep?

De beste manier om de waarden van een groep boven water te krijgen is door te reflecteren over de keuzes die gemaakt zijn. Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat vinden wij als groep in het algemeen belangrijk?
 • Stellen wij de groep, het individu of de balans centraal?
 • Wat accepteren wij niet?
Andere interventies
 • Drijfveren test (bijvoorbeeld management drives of Mindsonar®).
 • Inventariseren waarden teamleden.

Prioriteiten stellen

‘Wij zien het belang van het collectieve doel en stellen individueel de juiste prioriteiten.’

Het geeft een goed gevoel als je de goede prioriteiten stelt in relatie tot het gezamenlijke doel. Het blijkt dat een kwart van de teamleden dit gevoel heeft en een ander kwart niet. Dit is een belangrijk onderwerp in de teambijeenkomsten. Zeker in relatie tot de ontevredenheid over de team focus, de mate waarin iedereen een lleidende rol neemt en de beleving van flow. De slagkracht en wendbaarheid van een team is hier onder andere van afhankelijk. (Bron: Onderzoek Verschil Maken als Verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Check:

 • Wat is het gezamenlijke doel?
 • In verhouding tot mijn andere doelen, hoe belangrijk is dit doel voor mij?
 • Hoe belangrijk zijn mijn andere doelen in het grotere plaatje?
 • Waar voel ik mij verantwoordelijk voor?
 • Welke criteria gebruik ik om prioriteit aan te brengen in mijn werk?
 • Wat is nu het belangrijkste om op te pakken?

 

 

Samen verbeteren

Check of er een goede collectieve context is in het team:

 • Gedeelde visie.
 • Samenhang deelresultaten.
 • Afhankelijkheden eigen taak.
 • Eindresultaat motiveert.
 • Grote plaatje naar taak.

Bespreek met elkaar welke andere doelen, activiteiten of prioriteiten verstorend werken op het bereiken van het gemeenschappelijke doel.

Bepaal de gemeenschappelijke focus voor de korte termijn op basis van drie criteria: voor iedereen haalbaar, de hoogste waarde, commitment.

Andere interventies
 • Eisenhouwer matrix: belangrijk/urgent.
 • Agile: Sprint planning meeting.
 • Balans waarden.

Interactie verbeteren

‘Wij trachten altijd de interactie met anderen te verbeteren.’

Een derde van de professionals heeft het gevoel dat iedereen de onderlinge interactie tracht te verbeteren. Een kwart vindt dat niet. Hoe beter de onderlinge interactie, hoe meer kans er is dat de kwaliteit en snelheid van resultaten toeneemt. (Bron: Onderzoek Verschil Maken als Verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Een graadmeter voor de kwaliteit van de interactie is het gevoel over:

 • De energie die de samenwerking geeft.
 • Het effect van de samenwerking.

Het verbeteren van de interactie begint met een goede onderlinge communicatie. Door feedback, reflectie en een goede dialoog kun je op verschillende niveau’s de interactie verbeteren:

 • De collectieve context.
 • Afstemming van activiteiten.
 • De verdeling van competenties.
 • De onderlinge kennisdeling.
 • De onderlinge relatie.

 

Samen verbeteren

Bespreek als team:

 • Wat heeft ieder van ons nodig om optimaal te kunnen functioneren in dit team?
 • Wat hebben wij als team nodig om het eindresultaat te kunnen neerzetten?

Je kunt hiervoor de Succesfactorscan voor Teams opnieuw invullen voor elk van deze twee vragen. Bespreek dan het teamprofiel en zoek verbeterpunten voor de bilaterale interactie en de interactie als team.

Andere interventies
 • Geef in de samenwerking niet alleen aandacht aan de resultaten, maar sta af en toe ook stil bij de verbinding die je voelt en de energie die het samenwerken oplevert.
 • Wees je bewust wat verbinding voor jou betekent. Niet iedereen zoekt hetzelfde in de samenwerking.
 • Wees eerlijk tegen jezelf en liefst ook tegenover de ander over de energiebalans in de samenwerking.
 • Investeer in het verbeteren van de samenwerking.
 • Zoek samen naar concrete resultaten en heb oog voor detail, maar houd tegelijkertijd het grotere plaatje of de rode draad in de gaten.
 • Blijf authentiek handelen en let op je persoonlijke fitheid, want uit een samenwerking krijg je wat je zelf geeft.

Meer weten over de succesfactor authentiek handelen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.