Zoek
Gezamenlijk leiderschap
Succesfactor: Gezamenlijk leiderschap

De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Deze succesfactor heeft niets te maken met hiërarchie of de positie van leider. Het gaat ook maar beperkt over de rol van individuele leiders en draait om leiderschap als een collectief gebeuren. Vanuit het idee dat iedereen de nodige initiatieven neemt om collectieve doelen te bereiken. Dat werkt het beste vanuit goede onderlinge relaties en intrinsieke motivatie. Leiden is jezelf en anderen in beweging brengen en houden.

Principe: Zelf initiatief nemen. Door voorbeeldgedrag en positieve interactie stimuleren we elkaar om in beweging te blijven naar het doel.

De Succesfactorscan maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Krachtig en bevoegd voelen’, ‘Initiatief nemen’, ‘Focus’, ‘Interactie stimuleren’ en ‘Elkaar versterken’.

 

KRACHTIG EN BEVOEGD
Wij voelen ons krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is in het kader van het collectieve doel
krachtig en bevoegd
Een derde van de professionals voelt zich krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is in het kader van het doel. Een even groot deel voelt dat niet zo. Dit gevoel is wel een randvoorwaarde voor het nemen van initiatief en voor het ontstaan van een natuurlijke flow in het team.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Wanneer je het gevoel hebt dat je ergens invloed op kunt uitoefenen is het makkelijker om een stap te nemen en er energie in te steken. Bevoegd voelen heeft meer te maken met de onderlinge relaties. Is het ok als je een bepaalde actie neemt. Verken dit met de volgende vragen:

 • Waar voel ik mij verantwoordelijk voor?
 • Wat heb ik zelf nodig om invloed te kunnen uitoefenen?
 • Wie kan mij verder helpen?
Samen verbeteren
 • Maak met elkaar duidelijke afspraken over rollen, taken en bevoegdheden. Waar werkt ieder autonoom en waarover is afstemming belangrijk?
 • Spreek ook af waar het team samen verantwoordelijk voor is.
 • Wees open naar elkaar als je iets niet durft of als denkt dat iets niet mag.
Andere interventies
 • Maak het onbespreekbare bespreekbaar en onderhandelbaar.
 • Benoem duidelijk de formele en informele rol van eenieder.
INITIATIEF NEMEN
Ieder van ons neemt een leidende rol als dat nodig is
initiatief nemen
Wat gebeurt er als teamleden onvoldoende zelf initiatief nemen op momenten dat het er toe doet? Vooral in dynamische omgevingen zijn er verrassingen die om actie vragen zodat risico’s verminderen en er geen vertraging ontstaat. Als niemand het voortouw neemt of als iedereen achterover leunt stokt de flow in het team en verdwijnt motivatie.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Een leidende rol heeft niets met functies of rollen te maken.  Het betekent simpelweg dat jij als eerste actie neemt zodra dat nodig is (of liefst nog eerder).

Er zijn drie vaardigheden die helpen: (ontspannen) alert zijn, vooruit filmen en snel (overwogen) handelen.

Hiervoor heb je nodig: overzicht ( wie/wat/wanneer), inzicht (wat is de juiste actie) en uitzicht (over het gezamenlijke doel en mogelijke blokkades).

Samen verbeteren

Zorg dat je met elkaar een goed beeld hebt over de stappen op de korte termijn, de onderlinge afhankelijkheden in het team en de samenhang van op te leveren resultaten.

Bespreek wie goed met elkaar moet afstemmen in het geval van problemen of onzekerheden.

Maak zowel het ‘volgen’ als het ‘leiden’ natuurlijk gedrag.

Andere interventies
 • Benoem regelmatig het verband tussen de verschillende delen van het gewenste eindresultaat.

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van werkpakketten of opdrachten
 • Het visualiseren van deelresultaten
FOCUS
Wij zorgen allemaal dat wij onze focus op het meest belangrijke richten
Focus
Het is erg lastig om te zorgen dat alle teamleden de focus op het meest belangrijke richten (een groot deel ondergemiddeld tevreden en bijna de helft neutraal). Meestal heeft iedereen een eigen perceptie van het eindresultaat en van de volgorde van stappen om daar te komen. Tel daarbij op dat veel mensen het prettig vinden om autonoom te werken (vaak ook nog in meerdere opdrachten) en je hebt de verklaring waarom de teamfocus ver te zoeken is. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

De eerste stap is zorgen dat je zelf weet wat belangrijk is en hoe dat zich vertaalt naar de dagelijkse acties.

Tweede stap is met anderen afstemmen om in het kader van het gemeenschappelijke doel duidelijk te hebben wat belangrijk is (en wat niet), waar op de korte termijn de aandacht moet zijn.

Het is vooral belangrijk om stapsgewijs te denken. Hiermee voorkom je dat de focus te groot is. Zorg zelf ervoor dat je maakbare en haalbare stappen bepaalt en deze goed communiceert met anderen.

Samen verbeteren

Bepaal samen: het concrete doel, de tijdspanne (2-4 weken) en wat belangrijk is om in die periode te bereiken of op te lossen.

Schat samen in welke activiteiten de meeste waarde (bijdrage aan eht doel of het wegnemen van blokkades) hebben in deze periode

Benoem de gezamenlijke focus en inventariseer in hoeverre dit voor iedereen haalbaar en maakbaar is in relatie tot andere individuele taken.

Stel eventueel de focus bij.

Andere interventies
 • Inventariseer alles wat ‘op ons bordje ligt’ voor de komende 2-4 weken.
 • Gebruik technieken zoals MoSCoW (must have, should have, could have, would have)
 • Begin vergaderingen met het benoemen dan de rode draad en wat daarin het belangrijkste is.
 • Agile: beperk het aantal product owners en zorg dat zij in samenhang prioriteiten stellen.
INTERACTIE STIMULEREN
Wij stimuleren nuttige wisselwerking tussen mensen
intreactie
Hoe kan ik verbeteren?

Wisselwerking ontstaat niet als je afgesloten bent of alleen met je eigen doelen en beelden bezig bent. Het begint met open staan en een verbinding kunnen maken met de perceptie en beleving van anderen. Je stimuleert wisselwerking bij je zelf als je oordelen kunt uitstellen, tijd en ruimte inruimt voor anderen en vanuit een wederzijds afhankelijke basishouding vertrekt. Vraag jezelf eens af:

 • Wat zou er ontstaan als ik deze activiteit samen oppak?
 • Wat is er meer mogelijk door interactie met anderen?
 • Wat geeft mij energie in samenwerking?
Samen verbeteren
 • Werk in duo’s aan opdrachten;
 • Betrek elkaar bij onderwerpen die complex zijn;
 • Maak een kaart van alle betrokkenen bij het teamresultaat. Waar is meer interactie nodig om resultaten te versnellen of te verbeteren?;
 • Zoek een fysieke context die dit alles mogelijk maakt (samen op een lokatie werken, interactiemomenten afspreken).
Andere interventies
 • Benoem afhankelijkheden en stimuleer interactie om risico’s te beperken.

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen stakeholder-analyse
 • Het bepalen van communicatie-lijnen
ELKAAR VERSTERKEN
Wij zorgen actief dat onze inspiraties en ambities elkaar versterken
Elkaar versterken
Wanneer je elkaar versterkt geeft dat energie en is er inhoudelijk meer mogelijk dan je vooraf denkt. Dat geldt in creatieve settings, bij probleemoplossing en bij het uitvoeren van multidisciplinaire taken. Bijna de helft van teamleden vindt dat we elkaar onvoldoende versterken. Versterken is op elkaar voorbouwen, op zoek gaan naar overeenkomsten in persoonlijke doelen, belangen en inspiraties.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Als je elkaar wilt versterken is er eerst iets nodig bij jezelf ( en bij de ander):

 • een doel hebben
 • het belang een goede werkrelatie zien
 • gericht zijn op praktische toepassingen

De belangrijkste stimulans om elkaar te blijven versterken is voor de meest professionals: met elkaar aan de slag zijn en daar het praktische nut van ervaren.

Samen verbeteren
 • Vraag iedereen ‘wat inspireert jou in deze teamsetting?’
 • Richt de focus op ‘verband denken’;
 • Zoek de win-win-win (zelf ,ander, anderen);
 • Bespreek het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van de teamdoelen en zoek hoe dat past bij de persoonlijke inspiratie en ambitie van de teamleden.
Andere interventies
 • Maak een groepsprofiel van drijfveren en denkstijlen. Bijvoorbeeld met Mindsonar®
 • Bij vaste teams: bepaal ‘missie’, ‘visie’, ‘ambitie’ en ‘rol’ van het team.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.